Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Pracodawca, przed udostępnieniem miejsca pracy, powinien sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem. Dokument ten sporządza się na podstawie oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej.

 

Zakres oceny ryzyka i dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem:

OCENA RYZYKA

DOKUMENT ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM

Prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfer wybuchowych.

Opis środków ochronnych, które zostaną podjęte w celu spełnienia wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz ograniczenia skutków wybuchu.

Prawdopodobieństwo występowania oraz uaktywniania się źródeł zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych.

Oświadczenie pracodawcy, że:

● miejsca pracy, urządzenia, a także urządzenia ostrzegawcze są zaprojektowane, używane i konserwowane w sposób zapewniający bezpieczne i właściwe ich funkcjonowanie,

● urządzenia spełniają wymagania przewidziane w przepisach dotyczących minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy,

● została dokonana ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej

Eksploatowane przez pracodawcę instalacje, używane substancje i mieszaniny, zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływanie.

Terminy wykonywania przeglądu stosownych środków ochronnych

Rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.​

Określenie dla wszystkich osób wykonujących pracę na rzecz różnych pracodawców w tym samym miejscu pracy:

Określenie ilości atmosfery wybuchowej, o których mowa dokonuje się na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów i terenów (Dz. U. z 2010 roku nr 109 poz. 719) lub specyfikacji technicznych.

● środków ochronnych

● zasad koordynacji stosowania tych środków przez pracodawcę odpowiedzialnego za miejsce pracy

● celu koordynacji oraz metod i procedur ich wprowadzania.

W obiektach i na terenach przyległych, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, powinna być dokonana ocena zagrożenia wybuchem.

Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.

Graficzna dokumentacja klasyfikacyjna zawiera plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach.

Oceny zagrożenia wybuchem dokonują: inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym.

Pomieszczenie, w którym może wytworzyć się mieszanina wybuchowa, powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, której wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przekraczający5 kPa, określa się jako pomieszczenie zagrożone wybuchem.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady opracowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem oraz oceny zagrożenia wybuchem jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej oraz Rozporządzenie Ministra Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz.719).