Czego nie wiesz o polisie

 

Czego nie wiesz o swojej polisie ubezpieczeniowej.

Pożar jest zjawiskiem spotykanym stosunkowo rzadko i na ogół dotyczy innych. Stąd wynika pewna specyfika konserwacji i zapewniania sprawności urządzeń przeciwpożarowych. Urządzenia te być może nie zadziałają nigdy, ale wtedy gdy zajdzie taka potrzeba musi być pewność, że zadziałają prawidłowo. To od ich pracy będzie zależało ludzkie życie, a w konsekwencji odpowiedzialność karna i moralna osób zarządzających firmą.

Natychmiast zauważymy sytuację, w której drzwi otwierane codziennie kilkadziesiąt razy przestaną się otwierać. Prawdopodobnie nigdy nie zauważymy awarii urządzenia przeciwpożarowego jeżeli w firmie nie powstanie i nie będzie przestrzegany system badań i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych. Sytuacji takiej sprzyja brak zdarzeń krytycznych w firmie na przestrzeni długiego okresu czasu.

Istotne dla sprawy jest również podejście ubezpieczyciela w sytuacji wystąpienia szkody. Większość właścicieli firm płaci dość wysokie składki ubezpieczeniowe i w ten bez wątpienia rozsądny sposób zapewnia możliwość przetrwania firmie w przypadku wystąpienia zdarzeń krytycznych. W tym miejscu warto zaznaczyć, że poważny pożar w firmie często jest przyczyną jej bankructwa.

​Szczególnego podkreślenia wymaga jednak fakt, że firmy ubezpieczeniowe zabezpieczają się również przed niefrasobliwością swoich klientów. W każdej polisie ubezpieczeniowej znajduje się zapis, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania lub ograniczy jego wysokość w przypadku wystąpienia rażących błędów ubezpieczonego. W praktyce spotykamy się z takimi sytuacjami, które często rozstrzygane są przez sądy na niekorzyść ubezpieczonego.

Organizacja ćwiczeń

 

Organizacja ćwiczeń z praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji.

Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.
W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.
W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.
Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Podstawą prawną w zakresie konieczności organizowania praktycznego sprawdzenia (ćwiczeń) organizacji oraz warunków ewakuacji jest Rozporządzenie MSWiA w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

SZKOLENIA

 

 

Odpowiadając na coraz większe zainteresowanie pracodawców uzupełnieniem obowiązkowych szkoleń bhp wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860), proponujemy profesjonalne usługi w tym zakresie.

Proponujemy Państwu następujące szkolenia specjalistyczne:

 • podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, łącznie z zajęciami praktycznymi i użyciem fantoma oraz sprzętem do ratowania życia (worek samorozprężalny, zestawy opatrunkowe, hydrożele, szyny Kramera, zestaw do tlenoterapii, rurki ustno – gardlane, ssaki oraz inny sprzęt).
 • szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla pracowników i pracodawców. Podczas szkolenia oprócz wykładu teoretycznego uczymy jak praktycznie używać wszelkiego rodzaju gaśnic (m. in. organizujemy gaszenie przygotowanego dla potrzeb szkolenia pożaru np. tacy z paliwem) i innego sprzętu pożarniczego (np. hydranty).

Wszystkie szkolenia realizowane są w miejscu i czasie ustalonym z klientem przez wykwalifikowaną kadrę z wymaganym wykształceniem medycznym i pedagogicznym. Szkolenia realizowane są w formie wykładu z użyciem technik multimedialnych oraz w formie zajęć praktycznych.

Ponadto oferujemy Państwu następujące szkolenia:

 • Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) – wymagane dla wszystkich pracowników.
 • Szkolenia okresowe dla:
 • pracodawców,
 • osób kierujących pracownikami,
 • pracowników administracyjno – biurowych,
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 • inżynieryjno – technicznych (w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji).
 • Szkolenia okresowe przeprowadzane metodą samokształcenia kierowanego dla:
 • pracodawców,
 • osób kierujących pracownikami,
 • pracowników administracyjno – biurowych.

Zaletą tej formy szkolenia jest możliwość jego zorganizowania bez odrywania zatrudnionych od pracy. Polega na dostarczeniu materiałów szkoleniowych, a następnie przeprowadzeniu egzaminu sprawdzającego w formie testu, gwarantując jednocześnie właściwe przyswojenie wiedzy.

Ocena ryzyka zawodowego

 

Zgodnie z Kodeksie pracy ( Dz. U. Nr 21, poz. 94 z 1998 roku z późn. zm.) Pracodawca jest obowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Kolejnym aktem prawnym mówiącym o ocenie ryzyka zawodowego jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. nr 129, poz. 844 z późn. zm.).

Pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości, zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

Jeżeli ze względu na rodzaj pracy likwidacja zagrożeń nie jest możliwa, należy stosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie środki ochrony zbiorowej, ograniczające wpływ tych zagrożeń na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

W sytuacji gdy ograniczenie zagrożeń w wyniku zastosowania rozwiązań organizacyjnych i technicznych nie jest wystarczające, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrożeń.

 

Szkolenia BHP

 

Proponujemy Państwu następujące szkolenia specjalistyczne:

 • podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, łącznie z zajęciami praktycznymi i użyciem fantoma oraz sprzętem do ratowania życia (worek samorozprężalny, zestawy opatrunkowe, hydrożele, szyny Kramera, zestaw do tlenoterapii, rurki ustno – gardlane, ssaki oraz inny sprzęt).
 • szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla pracowników i pracodawców. Podczas szkolenia oprócz wykładu teoretycznego uczymy jak praktycznie używać wszelkiego rodzaju gaśnic (m. in. organizujemy gaszenie przygotowanego dla potrzeb szkolenia pożaru np. tacy z paliwem) i innego sprzętu pożarniczego (np. hydranty).

Wszystkie szkolenia realizowane są w miejscu i czasie ustalonym z klientem przez wykwalifikowaną kadrę z wymaganym wykształceniem medycznym i pedagogicznym. Szkolenia realizowane są w formie wykładu z użyciem technik multimedialnych oraz w formie zajęć praktycznych.

Ponadto oferujemy Państwu następujące szkolenia:

 • Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) – wymagane dla wszystkich pracowników,

Szkolenia okresowe dla:

 • pracodawców,
 • osób kierujących pracownikami,
 • pracowników administracyjno – biurowych,
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 • inżynieryjno – technicznych (w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji).

Szkolenia okresowe przeprowadzane metodą samokształcenia kierowanego dla:

 • pracodawców,
 • osób kierujących pracownikami,
 • pracowników administracyjno – biurowych.

Zaletą tej formy szkolenia jest możliwość jego zorganizowania bez odrywania zatrudnionych od pracy. Polega na dostarczeniu materiałów szkoleniowych, a następnie przeprowadzeniu egzaminu sprawdzającego w formie testu, gwarantując jednocześnie właściwe przyswojenie wiedzy.

BHP

 

Świadczymy kompleksową obsługę przedsiębiorstw małych i średnich w zakresie ochrony P-POŻ. jak również BHP.

W zależności od modelu współpracy pełnimy stałe funkcje inspektora BHP na zasadach outsourcingu lub doradztwa.

​Jeśli chodzi o doradztwo to usługa ta skierowana jest do zakładów, w których funkcjonuje odpowiednio przeszkolona osoba dbająca o poprawne funkcjonowanie kodeksu PP i BHP oraz zasad P.POŻ. W tej sytuacji odświeżamy niejako wiedzę oraz prowadzimy audyty związane z aktualizacją poszczególnych obszarów działań z zakresu BHP.

Dlaczego akurat EPPS ? Jesteśmy bezpośrednio związani z działaniami P.POŻ oraz BHP i obowiązani do stałej aktualizacji wiedzy w tym zakresie. ​Posiadamy ponad 20-sto letnie doświadczenie.

Prowadzimy szkolenia BHP i P.POŻ. posiadając zawsze aktualną wiedzę. Nasze kształcenie w w/w zakresie staramy się przekazać jak najbardziej sumiennie i drobiazgowo. Zaufało nam już ponad 100 zakładów pracy!

 Zakres szkoleń: