Plany ewakuacji

Posted on

Plany ewakuacji Plany ewakuacji to tablice wywieszone w obiekcie, przedstawiające rzuty architektoniczne z oznaczonymi najistotniejszymi elementami ze względu na ewakuację, m.in. takimi jak: drogi ewakuacyjne i ich zalecany kierunek, wyjścia ewakuacyjne, miejsce kluczy do drzwi ewakuacyjnych, rozmieszczenie sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych, lokalizacje pomieszczeń, miejsce zbiórki do ewakuacji. Sporządzenie i wywieszenie planów ewakuacyjnych jest wymagane […]

Zabezpieczenia przed wybuchem

Posted on

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem Pracodawca, przed udostępnieniem miejsca pracy, powinien sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem. Dokument ten sporządza się na podstawie oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej.   Zakres oceny ryzyka i dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem: OCENA RYZYKA DOKUMENT ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM Prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfer wybuchowych. Opis środków […]

Wykaz przepisów

Posted on

Wykaz przepisów Wykaz przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej i BHP Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku ochronie przeciwpożarowej.(Dz. U. nr 81, poz. 351 z późn. zm.). Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku. Kodeks Postępowania Administracyjnego. (Dz. U z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późń. zm.). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia […]

Uzgadnianie projektów

Posted on

Uzgadnianie projektów   Uzgadnianie projektów z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Uzgodnienia wymagają następujące projekty budowlane: budynek zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V; budynek należący do grupy wysokości średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV; budynek niski […]

Ocena zagrożenia wybuchem

Posted on

ocena zagrożenia wybuchem   W obiektach i na terenach przyległych, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, powinna być dokonana ocena zagrożenia wybuchem. Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z […]

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Posted on

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego       Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą: Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia […]

DOKUMENTACJA

Posted on

DOKUMENTACJA Dokumentacja Instrukcja Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego Ocena zagrożenia wybuchem Dokument zabezpieczenia przed wybuchem Uzgadnianie projektów Wykaz przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej i BHP Przegląd, konserwacja instalacji i urządzeń przeciwpożarowych Oznakowanie obiektów znakami ewakuacyjnymi i przeciwpożarowymi Szkolenia Ocena ryzyka zawodowego Organizacja ćwiczeń z praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji Czego nie wiesz o swojej polisie ubezpieczeniowej   ROZPORZĄDZENIE MSWiA […]

Czego nie wiesz o polisie

Posted on

Czego nie wiesz o polisie   Czego nie wiesz o swojej polisie ubezpieczeniowej. Pożar jest zjawiskiem spotykanym stosunkowo rzadko i na ogół dotyczy innych. Stąd wynika pewna specyfika konserwacji i zapewniania sprawności urządzeń przeciwpożarowych. Urządzenia te być może nie zadziałają nigdy, ale wtedy gdy zajdzie taka potrzeba musi być pewność, że zadziałają prawidłowo. To od […]

BHP w zakładach pracy

Posted on

BHP w zakładach pracy   Wiele instytucji zastanawia się nad zatrudnieniem osoby odpowiedzialnej za prowadzenie spraw BHP. Na przeciw takiemu zapotrzebowaniu wychodzi nasza firma. Świadczymy stalą opiekę w zakładach pracy. Udzielamy instrukcji, prowadzimy szkolenia oraz zaopatrujemy zakłady w odpowiednią dokumentację.​ Dla kogo skierowana jest nasza oferta? BHP w małej firmie Jeżeli przedsiębiorca zatrudni pracownika na […]

Sporządzanie protokołów powypadkowych

Posted on

Sporządzanie protokołów powypadkowych   Protokół powypadkowy jest to protokół, który zawiera głównie ustalenia dotyczące przyczyn oraz skutków wypadków, do których dochodzi w miejscu pracy.Ustaleń tych dokonuje specjalny zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę. Protokół sporządzany jest zgodnie z wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu […]