Plany ewakuacji

Posted on

Plany ewakuacji Plany ewakuacji to tablice wywieszone w obiekcie, przedstawiające rzuty architektoniczne z oznaczonymi najistotniejszymi elementami ze względu na ewakuację, m.in. takimi jak: drogi ewakuacyjne i ich zalecany kierunek, wyjścia ewakuacyjne, miejsce kluczy do drzwi ewakuacyjnych, rozmieszczenie sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych, lokalizacje pomieszczeń, miejsce zbiórki do ewakuacji. Sporządzenie i wywieszenie planów ewakuacyjnych jest wymagane […]

Zabezpieczenia przed wybuchem

Posted on

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem Pracodawca, przed udostępnieniem miejsca pracy, powinien sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem. Dokument ten sporządza się na podstawie oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej.   Zakres oceny ryzyka i dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem: OCENA RYZYKA DOKUMENT ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM Prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfer wybuchowych. Opis środków […]

Wykaz przepisów

Posted on

Wykaz przepisów Wykaz przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej i BHP Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku ochronie przeciwpożarowej.(Dz. U. nr 81, poz. 351 z późn. zm.). Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku. Kodeks Postępowania Administracyjnego. (Dz. U z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późń. zm.). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia […]

Uzgadnianie projektów

Posted on

Uzgadnianie projektów   Uzgadnianie projektów z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Uzgodnienia wymagają następujące projekty budowlane: budynek zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V; budynek należący do grupy wysokości średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV; budynek niski […]

Ocena zagrożenia wybuchem

Posted on

ocena zagrożenia wybuchem   W obiektach i na terenach przyległych, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, powinna być dokonana ocena zagrożenia wybuchem. Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z […]

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Posted on

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego       Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą: Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia […]

DOKUMENTACJA

Posted on

DOKUMENTACJA Dokumentacja Instrukcja Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego Ocena zagrożenia wybuchem Dokument zabezpieczenia przed wybuchem Uzgadnianie projektów Wykaz przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej i BHP Przegląd, konserwacja instalacji i urządzeń przeciwpożarowych Oznakowanie obiektów znakami ewakuacyjnymi i przeciwpożarowymi Szkolenia Ocena ryzyka zawodowego Organizacja ćwiczeń z praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji Czego nie wiesz o swojej polisie ubezpieczeniowej   ROZPORZĄDZENIE MSWiA […]

Organizacja ćwiczeń

Posted on

Organizacja ćwiczeń Organizacja ćwiczeń z praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji. Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa […]

Sporządzanie protokołów powypadkowych

Posted on

Sporządzanie protokołów powypadkowych   Protokół powypadkowy jest to protokół, który zawiera głównie ustalenia dotyczące przyczyn oraz skutków wypadków, do których dochodzi w miejscu pracy.Ustaleń tych dokonuje specjalny zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę. Protokół sporządzany jest zgodnie z wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu […]

Instrukcje BHP

Posted on

Instrukcje BHP   Dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który określa najważniejsze aspekty wykonywanej pracy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Szczegółowe wymagania dla instrukcji BHP określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 […]