BHP w zakładach pracy

 

Prowadzenie spraw BHP w zakładach pracy

Wiele instytucji zastanawia się nad zatrudnieniem osoby odpowiedzialnej za prowadzenie spraw BHP.

Na przeciw takiemu zapotrzebowaniu wychodzi nasza firma. Świadczymy stalą opiekę w zakładach pracy. Udzielamy instrukcji, prowadzimy szkolenia oraz zaopatrujemy zakłady w odpowiednią dokumentację.​

Dla kogo skierowana jest nasza oferta?

BHP w małej firmie

Jeżeli przedsiębiorca zatrudni pracownika na podstawie umowy o pracę, staje się pracodawcą i zaczynają go obowiązywać przepisy wynikające z Kodeksu pracy, w tym te dotyczące BHP.

Istotne jest, iż zatrudnienie pracowników nie powoduje konieczności stworzenia dodatkowego stanowiska pracy, na którym zakres obowiązków obejmowałby prowadzenie dokumentacji BHP. Jest to tylko jedna z opcji – właściciel może prowadzić te sprawy sam, dołączyć je do obowiązków jednego z pracowników lub np. zlecić je specjalistycznej firmie. Należy jednak pamiętać, iż niektóre obszary związane z BHP wymagają posiadania odpowiednich kwalifikacji, nie mówiąc już o posiadaniu specjalistycznej wiedzy.

W przypadku, gdy przedsiębiorca zdecyduje się na prowadzenie spraw BHP w swojej firmie na własną rękę, musi pamiętać, że konieczne jest spełnienie warunków określonych w przepisach. Zgodnie z nimi, aby właściciel firmy mógł samodzielnie prowadzić zadania i dokumentację BHP:

 • musi posiadać odpowiednie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • liczba zatrudnionych przez niego pracowników nie może przekraczać 10 osób,
 • zatrudnia do 20 pracowników, przy czym jego działalność jest zakwalifikowana do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 
BHP a Kodeks pracy

Kwestię bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje dział dziesiąty Kodeksu pracy. Wart podkreślenia jest fakt, iż to zawsze pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie pracy, nawet jeśli zadania z tym związane zleci pracownikowi.

Najważniejsze obowiązki związane z BHP w firmie zatrudniającej pracowników zawarte zostały w art. 207 par. 2 Kodeksu pracy. W myśl tych przepisów pracodawca powinien:

 • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
 • zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 • zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Ponadto, jeżeli specyfika obowiązków pracownika polega na pracy z czynnikami szkodliwymi lub niebezpiecznymi, bezwzględnie należy zapewnić mu środki ochrony indywidualnej.

Działalność jednoosobowa

Jednoosobowych działalności gospodarczych, w których nie ma zatrudnionych pracowników nie obowiązują wymogi BHP.

W przypadku, gdy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zdecyduje się na zatrudnienie pracownika, sytuacja ulega zmianie – w takim przypadku na właściciela nakładane są dodatkowe obowiązki, ponieważ staje się pracodawcą i pojawiają się dodatkowe obowiązki związane z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy oraz spełnieniem ogólnych zasad BHP. Warto o tym pamiętać, ponieważ ewentualny wypadek przy pracy może skutkować nie tylko cierpieniem pracownika, ale również dużymi stratami dla firmy.

 

Sporządzanie protokołów powypadkowych

 

Protokół powypadkowy jest to protokół, który zawiera głównie ustalenia dotyczące przyczyn oraz skutków wypadków, do których dochodzi w miejscu pracy.Ustaleń tych dokonuje specjalny zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę. Protokół sporządzany jest zgodnie z wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 227, poz. 2298).

Co do zasady protokół powypadkowy należy sporządzić w ciągu 14 dni od dnia, w którym dowiedziano się o wypadku. Może on zostać spisany później jedynie w przypadku, gdy jego sporządzenie we wcześniejszym terminie nie było możliwe. W takiej sytuacji należy w treści protokołu zawrzeć jednakże adnotację o przeszkodach lub trudnościach, które uniemożliwiły sporządzenie protokołu w wymaganym terminie 14 dni.
Co powinien zawierać protokół powypadkowy?

Protokół powypadkowy powinien zawierać przede wszystkim następujące elementy:

Wskazanie osoby pracodawcy (imię i nazwisko, NIP, REGON, PESEL, adres siedziby, numer dowodu osobistego lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość pracodawcy oraz kod PKD);

 • Wskazanie z imienia i nazwiska osób wchodzących w skład zespołu powypadkowego;
 • Wskazanie kiedy zespół powypadkowy dokonał ustaleń dotyczących okoliczności i przyczyn wypadku;
 • Wskazanie kiedy doszło do wypadku (data i godzina)
 • Wskazanie osoby poszkodowanego oraz jej danych;
 • Wskazanie osoby, która zgłosiła wypadek;
 • Wskazanie okoliczności wypadku;
 • Określenie przyczyn wypadku;
 • Określenie czy doszło do nieprzestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów BHP lub innych przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia wraz ze wskazaniem odpowiednich dowodów;
 • Określenie czy wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez poszkodowanego pracownika przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa wraz ze wskazaniem odpowiednich dowodów;
 • Określenie czy pracownik w chwili wypadku pozostawał w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych przyczyniających się w znacznym stopniu do wypadku przy pracy wraz ze wskazaniem odpowiednich dowodów;
 • Określenie skutków wypadku;
 • Określenie czy wypadek był wypadkiem przy pracy albo wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy wraz z uzasadnieniem;
 • Określenie rodzaju wypadku;
 • Wnioski i wskazanie środków profilaktycznych.
  Jakie załączniki powinny zostać dołączone do protokołu powypadkowego?
  Do protokołu powypadkowego należy dołączyć także kilka innych wymaganych dokumentów. Są to przede wszystkim:
 • Pisemne wyjaśnienia pracownika będącego ofiarą wypadku w miejscu pracy;
 • Spisane informacje pochodzące od ewentualnych świadków wypadku;
 • Opinia lekarza na temat rozległości obrażeń, ich przyczyn oraz skutków wypadku;
 • Zdjęcia z miejsca, w którym doszło do wypadku;
 • Inne dowody zgromadzone w sprawie wypadku;
 • Ewentualne zastrzeżenia poszkodowanego pracownika lub członków rodziny zmarłego pracownika co do treści protokołu powypadkowego;
 • Ewentualne zastrzeżenia członka zespołu powypadkowego co do treści protokołu powypadkowego.

Instrukcje BHP

 

Dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który określa najważniejsze aspekty wykonywanej pracy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika.

Szczegółowe wymagania dla instrukcji BHP określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)[1]

Instrukcje BHP powinny być umieszczone w łatwo dostępnym dla pracownika miejscu, a każdy pracownik powinien być zapoznany z instrukcjami maszyn, urządzeń wykorzystywanych na stanowisku pracy. Dodatkowo po zapoznaniu się z instrukcją, każdy pracownik zobowiązany jest własnoręcznym podpisem potwierdzić fakt zapoznania się z nimi[2].

Instrukcje bhp powinny określać bezpieczne czynności:

 • przed rozpoczęciem pracy,
 • podczas pracy,
 • po zakończeniu pracy.
 • dodatkowo powinien się znaleźć certyfikat bezpieczeństwa

Dodatkowo każda instrukcja powinna zawierać:

 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych,
 • kwalifikacje pracowników,
 • zasady postępowania podczas wypadku.

Urządzenie powinno zawierać certyfikat bezpieczeństwa (Polska – b, Unia Europejska- Eu)

Przykłady przygotowywanych instrukcji:

 • Instrukcja ppoż – zasady posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym
 • Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy – obsługa elektronarzędzi
 • Instrukcja ppoż – ogólne zasady ochrony ppoż.
 • Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze piły do cięcia betonu
 • Instrukcja bhp odpowietrzenia i zagazowania odcinka gazociągu pe, niskiego i średniego ciśnienia
 • Instrukcja bhp przy obsłudze żurawi
 • Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze szlifierki
 • Instrukcja bhp przy obsłudze komputera z monitorem ekranowym
 • Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze spalinowej kosiarki do trawy
 • Instrukcja bhp przy obsłudze niszczarki dokumentów

oraz wiele innych.

Dokumentacje BHP

 

Poniżej przedstawiamy przykładowy zakres dokumentacji BHP:

 

 • Rejestr wypadków przy pracy
 • Rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
 • Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 • Rejestr prac, w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 • Rejestr pracowników wykonujących prace w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 • Rejestr prac, narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia, w formie elektronicznej lub księgi rejestrowej
 • Rejestr maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, Książki rewizyjne urządzeń
 • Książka konserwacji dla UTB ( urządzenie transportu bliskiego)
 • Rejestr maszyn i urządzeń podlegających dostosowaniu do minimalnych warunków – wyniki ostatnich kontroli
 • Wykaz nakazów, wystąpień i decyzji państwowych organów nad warunkami pracy
 • Wykaz prac wzbronionych kobietom
 • Wykaz prac wzbronionych młodocianym
 • Wykaz pracowników wyznaczonych do udzielania I pomocy
 • Wykaz pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
 • Wykaz prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby
 • Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy
 • Rejestr szkoleń w dziedzinie bhp
 • Rejestr zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy
 • Ewidencja zaświadczeń lekarskich dla celów sanitarno – epidemiologicznych
 • Roczna analiza stanu bhp
 • Zarządzenia bhp
 • Rejestr wypadków w drodze do luz z pracy
 • Rejestr kart charakterystyki substancji/ mieszanin niebezpiecznych
 • Tabela przydziału odzieży roboczej, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej
 • Wyniki przeglądu obiektu budowlanego
 • Wyniki przeglądu instalacji elektrycznej
 • Wyniki przeglądu instalacji odgromowej (1×5 lat)
 • Wyniki przeglądu drożności przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (1x rok), a (gazowe ppoż. 2x w roku)
 • Wyniki przeglądu instalacji gazowej, ( 1x rok)
 • Wyniki pomiarów natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy
 • Wyniki oświetlenia awaryjnego
 • Wyniki przeglądu sprzętu ppoż
  • gaśnic
  • urządzeń przeciwpożarowych
  • wydajności hydrantów

 

 

Ocena ryzyka zawodowego

 

Zgodnie z Kodeksie pracy ( Dz. U. Nr 21, poz. 94 z 1998 roku z późn. zm.) Pracodawca jest obowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Kolejnym aktem prawnym mówiącym o ocenie ryzyka zawodowego jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. nr 129, poz. 844 z późn. zm.).

Pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości, zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

Jeżeli ze względu na rodzaj pracy likwidacja zagrożeń nie jest możliwa, należy stosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie środki ochrony zbiorowej, ograniczające wpływ tych zagrożeń na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

W sytuacji gdy ograniczenie zagrożeń w wyniku zastosowania rozwiązań organizacyjnych i technicznych nie jest wystarczające, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrożeń.

 

Szkolenia BHP

 

Proponujemy Państwu następujące szkolenia specjalistyczne:

 • podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, łącznie z zajęciami praktycznymi i użyciem fantoma oraz sprzętem do ratowania życia (worek samorozprężalny, zestawy opatrunkowe, hydrożele, szyny Kramera, zestaw do tlenoterapii, rurki ustno – gardlane, ssaki oraz inny sprzęt).
 • szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla pracowników i pracodawców. Podczas szkolenia oprócz wykładu teoretycznego uczymy jak praktycznie używać wszelkiego rodzaju gaśnic (m. in. organizujemy gaszenie przygotowanego dla potrzeb szkolenia pożaru np. tacy z paliwem) i innego sprzętu pożarniczego (np. hydranty).

Wszystkie szkolenia realizowane są w miejscu i czasie ustalonym z klientem przez wykwalifikowaną kadrę z wymaganym wykształceniem medycznym i pedagogicznym. Szkolenia realizowane są w formie wykładu z użyciem technik multimedialnych oraz w formie zajęć praktycznych.

Ponadto oferujemy Państwu następujące szkolenia:

 • Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) – wymagane dla wszystkich pracowników,

Szkolenia okresowe dla:

 • pracodawców,
 • osób kierujących pracownikami,
 • pracowników administracyjno – biurowych,
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 • inżynieryjno – technicznych (w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji).

Szkolenia okresowe przeprowadzane metodą samokształcenia kierowanego dla:

 • pracodawców,
 • osób kierujących pracownikami,
 • pracowników administracyjno – biurowych.

Zaletą tej formy szkolenia jest możliwość jego zorganizowania bez odrywania zatrudnionych od pracy. Polega na dostarczeniu materiałów szkoleniowych, a następnie przeprowadzeniu egzaminu sprawdzającego w formie testu, gwarantując jednocześnie właściwe przyswojenie wiedzy.

BHP

 

Świadczymy kompleksową obsługę przedsiębiorstw małych i średnich w zakresie ochrony P-POŻ. jak również BHP.

W zależności od modelu współpracy pełnimy stałe funkcje inspektora BHP na zasadach outsourcingu lub doradztwa.

​Jeśli chodzi o doradztwo to usługa ta skierowana jest do zakładów, w których funkcjonuje odpowiednio przeszkolona osoba dbająca o poprawne funkcjonowanie kodeksu PP i BHP oraz zasad P.POŻ. W tej sytuacji odświeżamy niejako wiedzę oraz prowadzimy audyty związane z aktualizacją poszczególnych obszarów działań z zakresu BHP.

Dlaczego akurat EPPS ? Jesteśmy bezpośrednio związani z działaniami P.POŻ oraz BHP i obowiązani do stałej aktualizacji wiedzy w tym zakresie. ​Posiadamy ponad 20-sto letnie doświadczenie.

Prowadzimy szkolenia BHP i P.POŻ. posiadając zawsze aktualną wiedzę. Nasze kształcenie w w/w zakresie staramy się przekazać jak najbardziej sumiennie i drobiazgowo. Zaufało nam już ponad 100 zakładów pracy!

 Zakres szkoleń: